Em mới đi làm đĩ nên còn hơi e thẹn

Em mới đi làm đĩ nên còn hơi e thẹn
Em mới đi làm đĩ nên còn hơi e thẹn