Cho thầy nhét thằng nhỏ vào bím của em nhé

Cho thầy nhét thằng nhỏ vào bím của em nhé
Cho thầy nhét thằng nhỏ vào bím của em nhé