Vì học dốt nên bị anh trai phạt

Vì học dốt nên bị anh trai phạt
Vì học dốt nên bị anh trai phạt