Trẻ không chơi già đổ đốn là có thật anh em ạ

Trẻ không chơi già đổ đốn là có thật anh em ạ
Trẻ không chơi già đổ đốn là có thật anh em ạ