Tranh thủ húp vội con sò lông của vợ rồi đi làm

Tranh thủ húp vội con sò lông của vợ rồi đi làm
Tranh thủ húp vội con sò lông của vợ rồi đi làm