Mới yêu nhau mà ông đóng con nhà người ta như cái máy

Mới yêu nhau mà ông đóng con nhà người ta như cái máy
Mới yêu nhau mà ông đóng con nhà người ta như cái máy