Cháu cần thiết chịch với chú, vì chú giữ bí mật của cháu

Cháu cần thiết chịch với chú, vì chú giữ bí mật của cháu