Cậu nhân viên số hưởng vừa vào cty đã được các chị chăm sóc