giáo mới muốn dẹp bạo lực học đường nhưng không ngờ lại sập bẫy