Anh đồng nghiệp may mắn và cô đồng nghiệp  Eimi Fukada